abazmemeti.webs.com

ABAZ MEMETI, ing. dip. el.

Abaz Memeti, inxhinier i diplomuar i elektroteknikës

  

Shkollimi: 

 

 


 
   
 
 Puna: 

 

   

Shkolla fillore ''Naim Frashëri'' në Bujanoc.

Shkolla e mesme makineriko-elektroteknike ''Mihajllo Pupin'' në Bujanoc, profili arsimor Elektroteknik i repartit.

Studimet në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, departamenti i Kompjuterikës dhe Telekomunikacionit.

 

Mësimdhënës në shkollën e mesme ''Sezai Surroi'' Bujanoc, profili arsimor Elektroteknik i  Kompjuterëve.

Arsimtar i lëndëve: